Algemene Voorwaarden

Artikel 1: De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zowel particulieren als voor organisaties/ werkgevers. Nuanceverschillen worden per artikel aangegeven.

A-Class Business is de firmanaam. Loopbaancoach4u is de hoofdactiviteit van A-Class Business en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. 

Carrièrecoach.online & A-Class Loopbaancoaching zijn slechts merknamen en vallen qua beleid en voorwaarden onder Loopbaancoach4u en A-Class Business. Waar hieronder Loopbaancoach4u staat, geldt dit ook voor Carrièrecoach.online en/ of A-Class Loopbaancoaching.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle persoonlijke overeenkomsten tussen A-Class Business, Loopbaancoach4u en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.

1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam Loopbaancoach4u de volgende betekenis: “Loopbaancoach4u en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Loopbaancoach4u deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2: offertes en overeenkomsten

2.1 Alle door Loopbaancoach4u gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Loopbaancoach4u is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Loopbaancoach4u is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist. Organisaties worden altijd door A-Class Business geoffreerd. Alleen in markt-specifieke situaties kan de merknaam A-Class Logistics van toepassing zijn.

2.2 Prijzen in offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Zowel naar organisaties (werkgevers/ opdrachtgevers) als privé opdrachtgevers wordt de BTW op de factuur vermeld.

2.3 Naast de voorwaarde in artikel 2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Loopbaancoach4u een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Loopbaancoach4u. Het is ook mogelijk dat Loopbaancoach4u in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.

2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Loopbaancoach4u een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Loopbaancoach4u op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Loopbaancoach4u de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

2.5 Als Loopbaancoach4u de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde, een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Loopbaancoach4u aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 3: rechten en plichten

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Loopbaancoach4u en haar opdrachtgever verplicht Loopbaancoach4u zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Loopbaancoach4u kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

3.2 Met elke overeenkomst tussen Loopbaancoach4u en haar opdrachtgever accepteert Loopbaancoach4u een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Loopbaancoach4u zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

3.3 Loopbaancoach4u heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Loopbaancoach4u gesloten overeenkomst. Loopbaancoach4u verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

3.4 Als Loopbaancoach4u voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Loopbaancoach4u van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever.

Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Loopbaancoach4u mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.

Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s/ trajecten

5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Loopbaancoach4u kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

5.2 Een programma/ traject bestaat uit meerdere vastgelegde afspraken.

5.3 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Loopbaancoach4u en haar opdrachtgever onverkort van kracht.

5.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen twee en vijf weken voor aanvang berekent Loopbaancoach4u een bedrag van 25% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door.

5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Loopbaancoach4u te vergoeden.

5.6 Bij verplaatsing binnen twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan Loopbaancoach4u te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning op basis van uurloon

6.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 48 en 72 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
6.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Loopbaancoach4u.

Artikel 7: overmacht
7.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
7.2 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 8: honorarium & betalingsvoorwaarden

8.1 Het honorarium van Loopbaancoach4u bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Loopbaancoach4u, gewerkte tijdseenheid.

8.2 Alle door Loopbaancoach4u opgegeven prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

8.3 Alle door Loopbaancoach4u opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders aangegeven in de offerte.

8.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

8.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Loopbaancoach4u in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.

8.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.

8.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Loopbaancoach4u zo nodig specialistische werkzaamheden in onder-aanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.

8.8 In geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Loopbaancoach4u hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

8.9 Loopbaancoach4u verplicht zich zo duidelijk mogelijk vooraf te communiceren, om missverstanden achteraf te voorkomen.

Artikel 9: intellectuele eigendom en auteursrechten

9.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Loopbaancoach4u aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

9.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Loopbaancoach4u aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Loopbaancoach4u voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 10: aansprakelijkheid

10.1 Loopbaancoach4u is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Loopbaancoach4u en haar medewerkers.

10.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Loopbaancoach4u in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Loopbaancoach4u bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.

10.3 Wanneer Loopbaancoach4u is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.

10.4 De totale vergoeding van Loopbaancoach4u aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 10.000,=. Redelijk- en billijkheid in verhouding tot de aanname som is hier een belangrijk rechterlijk issue.

10.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Loopbaancoach4u uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 11: geheimhouding van vertrouwelijke informatie

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2 Als Loopbaancoach4u op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Loopbaancoach4u zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Loopbaancoach4u niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 12: persoonsgegevens
12.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Loopbaancoach4u bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Loopbaancoach4u beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden. Een separaat voor de consumentenmarkt AVG-proof privacy statement is op de website in te zien. Op elke offerte aan de consumentenmarkt/ particulieren wordt hier m.b.v. een hyperlink melding van gemaakt.

Artikel 13: handelsnaam
13.1 Loopbaancoach4u is een activiteit van A-Class Business. Zowel Loopbaancoach4u als A-Class Logistics staan onder KvK inschrijfnummer 81298404 vermeld.

 

Loopbaancoach4u maakt onderdeel uit van A-Class Business